วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565) และนมปิดเทอมเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาหินคลุก จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0021 จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อน้ำดื่ม (20ลิตร) จำนวน 120 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการบริหารขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาด 2.6 x 1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อถังขยะทั่วไป ตามโครงการบริหารขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 190 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ขนาด 3 x 1.3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านเอกสารด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง