วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ โครงการเตรียมการรับเสด็จ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ฯลฯ จำนวน 12 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ฯลฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0022 จำนวน 1 เครื่อง เ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมารถแม๊คโคร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมคันดินและถนน ภายในหมู่ที่ 7 จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 17 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดหมู่บ้าน พื้นที่ควบคุมโควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ขนาด 1 x 1 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมารถโฆษณาประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2565 ขนาด 240 x 120 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง