วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 138 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเหมาคนพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บธ 9530 ชย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ATK ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 162 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเหมาคนพ่นละอองฝอย โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย ,ทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ ณ จุดต่าง ๆ พร้อมจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมทางหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประดับตกแต่ง สถานที่ ณ จุดต่างๆ พร้อมจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมทางหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ฯลฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง