วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ขนาด 3.2 x 1.2 เมตร จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ขนาด 2 x 1 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาด 2.6 x 1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาด 2.6 x 1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-50-0002 , 054-50-0003 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง