วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และนมปิดเทอมเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสงแดง หมู่ที่ 6 (สายวัดทุ่งสว่าง -หนองหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์การอบรม และกระเป๋าที่ใช้บรรจุเอกสาร ตามโครงการอบรมรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปี 2565 ขนาด 2.6 x 1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแสดงในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ขนาด 2.10 x 1.05 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดมลพิษเป็นมิตรกับชุมชน ประจำปี 2565 ขนาด 2.6 x 1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์การอบรม โครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดมลพิษเป็นมิตรกับชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง