วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์การอบรม โครงการอบรมด้านการเสริมสร้างความรู้ เข้าใจ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0029 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์การอบรม ,แผ่นพับ เอกสารให้ความรู้ ตามโครงการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง บ้านยางหวาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวััสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง