วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบต.ยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงทางเข้าภายในบ่อขยะพร้อมปรับเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูป หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย โดยลงดินลูกรังช่วงที่ชำรุดเสียหาย ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 230 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 36 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ทรายพร้อมกระสอบปุ๋ย จำนวน 2 รายการ
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาลงดินลูกรังบริเวณทางรถขยะภายในบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง