วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2565
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0010 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบต่าง ๆ และเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง กท 8789 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อเมล็ดพันธ์หญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน 162 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-65-0037 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างออกแบบจ้างเหมาสำรวจออกแบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-64-0027 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง