วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,9 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขนาด 4.1 x 1.9 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเล่น ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาเครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแสดงในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแสดงในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเช่ารถตู้นำส่งนักแสดง ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแสดงในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0008 , 416-58-0020 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง