วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปันรักปันน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อสเปรย์กำจัดยุง ,น้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย ,ทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขนาด 3x3.1 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
น้ำดื่ม 20 ลิตร
14  มี.ค. 2566
ซื้อมู่ลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ อบต.สัญจร ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขนาด 3 x1.3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง