วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2566
จ้าง เหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-65-0036, 479-59-0022, 479-62-0030 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขนาด 3x1.3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาอาหารถวายเพลพระ ,จัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระ ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-63-0031 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 26,000 บีทียู แบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปันรักปันน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขนาด 3x1.3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง