วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานทั่วไป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0030 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 70 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะทำงาน ระดับ 7-9 ,เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายจุดบริการ , ป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมโครงไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง