วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 479-59-0020 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 479-66-0039 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 104-002 สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4-บ้านฝาย หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2566
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ราคา 6,300 บาท ตู้เหล็กบานเลื่อน 1 หลัง จำนวน 5,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อโต๊ะตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน บธ 9530 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 104-002 สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4-บ้านฝาย หมู่ที่ 3