วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวันสดุสำนักงานธงตราสัญลักษณ์ ขนาด ๖๐x๒๐๐ ซม. จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-031 สายทางโรงเรียนบ้านท่าฉาง-สองพี่น้อง หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด ตำบลยางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2567 (3 พฤษภาคม 2567 - 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2567 (3 พฤษภาคม 2567 - 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เริ่มตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-031 สายทางโรงเรียนบ้านท่าฉาง-สองพี่น้อง หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด ตำบลยางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 9-เกาะแซงใหญ่ หมู่ 9 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง