วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งเวที ตามโครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถแห่ขบวน ตามโครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงและผู้ควบคุม พร้อมไฟส่องสว่างรอบบริเวณงาน ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายบอกจุดลอยกระทง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงเรียนบ้านท่าฉาง-สองพี่น้อง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-031 หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด ตำบลยางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายลำห้วยยางหวาย หมู่ที่ 1,2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง