วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-031 สายทางโรงเรียนบ้านท่าฉาง-สองพี่น้อง หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด ตำบลยางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2567 (3 พฤษภาคม 2567 - 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2567 (3 พฤษภาคม 2567 - 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เริ่มตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-031 สายทางโรงเรียนบ้านท่าฉาง-สองพี่น้อง หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด ตำบลยางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 9-เกาะแซงใหญ่ หมู่ 9 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางจารุรัตน์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายประหยัด สีอุ่น หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้อย หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง