องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล 


"การบริหารโดยการมีส่วนร่วม ยึดถือคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้"


พันธกิจ

1.     ส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ  บุคลากรท้องถิ่น

2.     ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.     ส่งเสริมอาชีพให้มั่นคง  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4.     สร้างจิตสำนึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่  ตลอดปรับปรุงพื้นฟูให้ดียิ่งขึ้น

5.     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือ โครงการที่มีส่วนร่วมจะดำเนินการ

6. สร้างกระบวนการ  การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  อย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่และนโยบาย

7.     พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างต่อเนื่อง

 

จุดมุ่งหมายเพื่อกานพัฒนา

1.     การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

2.     ประชาชนรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.     ประชาชนอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

4.     ประชาชนมีสุขภาพดี