องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนงานป้องกัน ฯ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานทางการเงิน
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
รายงานผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงานปลัด
 
     
  นางณัฎฐพัชร์    ศุภซื่อสงวน  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
 
 นางสาววรินดา ตอพล
นายโกเมท    ซื่อตรง
 พันจ่าเอกสไกร    ไสวงาม นายนพดล  สิงห์ชัย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 นายพันธวัฒน์    สิงห์ชัย นายทองล้วน    อัคเสริญ นางสาวปัทมาพร นารินทร์
 พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถดับเพลิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นายวรสฤษฏ์   ตาพา
นางละเอียด   ชัยสนาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แม่บ้าน