องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

 4.1 การคมนาคม  ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านมีถนนเชื่อมโยง  สามารถติดต่อกันได้

ทั่วถึงส่วนใหญ่เป็นลูกรัง  (ใช้ได้ในฤดูแล้ง  ฤดูฝนไม่สะดวก)  นอกนั้นเป็นคอนกรีตและถนนลาดยางบางส่วน


 4.2 การไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านภายในตำบลยางหวายเกือบทุกครัวเรือน

 4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ  ลำห้วย                                                      มี   8  แห่ง

- บึง  หนอง  และอื่น                                             มี  17  แห่ง

  4.4  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น                                   มี    1  แห่ง  และบ่อน้ำตื้น  22  แห่ง