องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางสังคม
 

  สภาพสังคม

3.1  การศึกษา  มีโรงเรียนประถมศึกษา  (รวมถึงขยายโอกาส  .3)  มี  3  แห่ง

- โรงเรียนบ้านยางหวาย              (ขยายโอกาสถึง ม.3)  (หมู่ที่  1,2,3,4,9  บ้านยางหวาย)

- โรงเรียนบ้านท่าฉาง                                   (บ้านสงแดง  หมู่ที่  6  และบ้านหนองมะกุด  หมู่ที่  7)

- โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์       (บ้านโนนเขวา  หมู่ที่  5  และหมู่ที่  8)

 3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  มีวัด/สำนักสงฆ์  7  แห่ง

                -  วัดม่วง                 หมู่ที่  1  บ้านยางหวาย  -  วัดทุ่งสว่าง                  หมู่ที่  6  บ้านยางหวาย

                -  วัดศาลาลอย                        หมู่ที่  2  บ้านยางหวาย  -  วัดศิริพรธรรมคุณ      หมู่ที่  7  บ้านยางหวาย

                -  สำนักสงฆ์สันติธรรม         หมู่ที่  5  บ้านยางหวาย  -  วัดสว่างอารมณ์           หมู่ที่  8  บ้านยางหวาย

-  สำนักสงฆ์คงคาธรรมคุณ  (แซงใหญ่ หมู่ที่  9  บ้านยางหวาย)

 3.3  สาธารณสุข  มีสถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง

- สถานีอนามัยยางหวาย