องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง   ตำบลยางหวายห่างจากอำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  ประมาณ 6  กิโลเมตร  โดยมี

อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ     ติดต่อกับตำบลคอนสวรรค์   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีแนว

เขตเริ่มต้นจากร่องน้ำลึกลำห้วยโสก  บริเวณพิกัด  T  C  102602  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามร่องน้ำลึกลำห้วยโสก  และลำห้วยน้ำก่ำ  บริเวณพิกัด   T  C  133593  ผ่านหนองหลวง  บริเวณพิกัด  T  C  148587  ผ่านทุ่งนา สิ้นสุดแนวเขตที่ร่องน้ำลึกแม่น้ำชี  บริเวณพิกัด  T  C  157580  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  6  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลท่านางแนว   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีแนวเขต

เริ่มต้นจากร่องน้ำลึกแม่น้ำชี  บริเวณพิกัด T C 157580  ไปทางทิศใต้ตามร่องน้ำลึกแม่น้ำชี  สิ้นสุดแนวเขตที่ร่องน้ำลึกแม่น้ำชี  ด้านทิศใต้ของสะพานข้าม แม่น้ำชี  บริเวณพิกัด  T C 141558  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  3.5  กิโลเมตร

ทิศใต้    ติดต่อกับตำบลหนองขาม   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีแนวเขต

เริ่มต้นจากร่องน้ำลึกแม่น้ำชี  บริเวณพิกัด T C 141558  ไปทางทิศตะวันตก  ผ่านป่า  ถึงกึ่งลางลำห้วยน้ำก่ำ  บริเวณพิกัด  T  C  125555  ไปตามร่องน้ำลึกลำห้วยยางหวาย  สิ้นสุดแนวเขตที่ร่องน้ำลึกลำห้วยยาง  บริเวณพิกัด  T  C  091560  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  5.5  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลบ้านโสก  อำเภอคอนสวรรค์    จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีแนวเขต

เริ่มต้นจากร่องน้ำลึกลำห้วยยางหวาย  บริเวณพิกัด  T  C  091560  ไปทางทิศเหนือตามทุ่งนา  ตัดผ่านถนนสายเมืองพล- ชัยภูมิ  บริเวณพิกัด  T  C  087589  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านทุ่งนาด้านทิศตะวันออกของบ้านหนองบัวเพวัง  ตัดผ่านถนนสายบ้านโสก-บ้านโนนเขวา  บริเวณพิกัด  T C 100600  สิ้นสุดแนวเขตที่ร่องน้ำลึกลำห้วยโสก  บริเวณพิกัด  T  C  102602  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  4.75  กิโลกรัม

1.2  เนื้อที่   ตำบลยางหวายมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  23.606  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,753.125  ไร่

1.3  ภูมิประเทศ   โดยทั่วไปของตำบลยางหวาย  จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มทางตะวันตก  และจะลาดต่ำลง

มาด้านตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล  (ซึ่งติดกับแม่น้ำชีและลำน้ำก่ำ)  ลักษณะดินมีการระบายน้ำดี        ปานกลาง   ทิศเหนือค่อนข้างเป็นทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ปานปกลางถึงต่ำ  พบในที่ราบทิศเหนือทั้งหมด

   1.4  จำนวนหมู่บ้าน   มี  9  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด

หมู่ที่  1  บ้านยางหวาย                                         หมู่ที่  2  บ้านยางหวาย

หมู่ที่  3  บ้านยางหวาย                                         หมู่ที่  4  บ้านยางหวาย

หมู่ที่  5  บ้านโนนเขวา                                          หมู่ที่  6  บ้านสงแดง

หมู่ที่  7  บ้านหนองมะกุด                                      หมู่ที่  8  บ้านโนเขวา

หมู่ที่  9  บ้านยางหวาย

1.5  เขตการปกครอง  

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  ประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน  9  หมู่บ้าน ดังนี้
 
1.6  ประชากร     แยกตามหมู่บ้าน ได้ดังนี้

ประชากรทั้งสิ้น  3,808  คน   แยกเป็น  ชาย  1,888  คน  หญิง  1,920  คน