องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18


      จากสถานการณ์ทั่วไปของสังคมในปัจจุบัน พบว่า สังคมประสบกับปัญหาต่างๆมากมายทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในชุมชน โดยปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มเยาวชนประชาชนจากปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและชุมชน  ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคม มีคุณภาพชีวิตต่ำ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพอนามัยที่พบว่าประชาชนขาดการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งขาดการออกกำลังกาย นอกจากนี้ปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในชุมชนขณะนี้ ได้เป็นสาเหตุในการเกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน   
        องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2561