องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอาชีพอิสระให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดสื และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีทักษะอาชีพ ความรู้สามารถประกอบอาชีพได้ และก่อให้เกิดรายได้เพิ่มในครอบครัว ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย